Marine environmental impact assessment (EIA) of POSCO