VaijapurNagar Parishad, Maharashtra, India

December 12, 2017

भाझखलैजाऩ ूय स्लच्छ लैजाऩ ूय

भाझखलैजाऩ
ूय स्लच्छ लैजाऩ
ूय – पराबाली घनकचया वयमलस्थाऩनवाठी एक वु रुलात भाझखलैजाऩयू स्लच्छ लजै ाऩ
ूय मा पराकल्ऩाअखतगमत वबटय पॉय अपाराईड रयवचमॲण्ड ऩीऩल्व एखगेजभबट (सववलक) मा वखस्थेवोफत लैजाऩयू नगय ऩरयऴदेनेपराबाली घनकचया वयमलस्थाऩनावाठी ननमोजन आयाखडा तमाय के रा आणण तामान
ुवाय काभ केरे.

Download pdf